fbpx

Invio, s.r.o.

K Surdoku 6066/33, 080 01 Prešov, IČO 53190459

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.

Z tohto dôvodu Vám v súvislosti s novou právnou úpravou dávame do pozornosti nasledovné informácie:

 • Spoločnosť Invio, s.r.o. sa v zmysle Nariadenia považuje za „prevádzkovateľa“ – subjekt, ktorý spracúva osobné údaje.
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).
 • Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spoločnosť Invio, s.r.o. spracúva osobné údaje obchodných partnerov (dodávatelia a odberatelia – pre odberateľov sa môže používať aj pojem „zákazníci“) na nižšie uvedené účely v rozsahu e-mailovej adresy, mena a priezviska, telefonického kontaktu a adresy, ďalej v prípade kontaktu na zamestnanca obchodného partnera, aj údaje o zamestnávateľovi prípadne spoločnosti, pre kontaktná osoba pracuje a pracovnú pozíciu resp. funkciu, v súlade s platnou legislatívou.

Možné účely spracúvania osobných údajov obchodných partnerov(ďalej aj ako „dotknutá osoba“) v spoločnosti Invio, s.r.o.:

 • tvorba „marketingovej databázy“ v súvislosti s priamym marketingom, čiže s cieľom informovať o našich produktoch, službách, súťažiach, akciách, tipoch či novinkách, a to prostredníctvom zasielania tzv. cielených newslettrov v elektronickej podobe.

K spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu však nebude dochádzať v prípadoch, ak kedykoľvek v priebehu spracúvania identifikovateľná fyzická osoba vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, a takisto v prípade, ak určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha súhlasu identifikovateľnej fyzickej osoby a tento súhlas nám táto osoba neposkytla alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolala.

 • tvorba databázy obchodných partnerov a databázy záujemcov– v súvislosti s vyhotovením cenových ponúk, vybavovaním objednávok a prípadných reklamácií, tvorby faktúr a dodacích listov ako dokladov potrebných ku kompletnému spracovaniu objednávok. V prípade, ak si obchodný partner objednáva aj dodávku produktov, osobné údaje sa poskytujú aj poskytovateľovi poštových služieb, resp. príslušnej špedičnej firme. Za záujemcu sa považuje osoba, ktorá ešte nie je zákazníkom, odberateľom, alebo účastníkom súťaže, teda doposiaľ od spoločnosti neodoberala žiadny tovar resp. službu;
 • spracúvania objednávok uskutočnených prostrednítvom elektronických médií (internet, email a pod.) spoločnosti Invio, s.r.o., vrátane riešenia reklamácií produktov poskytnutých spoločnosťou Invio, s.r.o.;
 • remarketingu – opätovného kontaktovania zákazníka;
 • poskytnutia osobných údajov príslušnému obchodnému zástupcovi s cieľom nadviazania telefonického kontaktu so záujemcom, prípadne za účelom dohodnutia osobnej návštevy v prípade, ak bol spoločnosti doručený prvý dopyt na poskytovaný tovar alebo službu, to znamená, že ide o prvý kontakt s potenciálnym budúcim klientom;
 • vyhodnocovanie obchodných vzťahov s klientmi – napríklad na základe analýzy situácie na trhu či analýzy obchodných transakcií sa v prípade potreby klienti kontaktujú telefonicky či formou zasielania dotazníkov spokojnosti, dotazníkov zameraných na získanie určitých informácii o danom subjekte, s cieľom odstraňovať zistené nedostatky a vymyslieť riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu pozície v konkurenčnom prostredí.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele spracúvania a v prípade, ak pri posudzovaní zlučiteľnosti pôvodného a nového účelu zistí, že na ochranu práv dotknutej osoby sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, tak si tento súhlas od dotknutej osoby vyžiada. Zároveň jej poskytne ďalšie relevantné, nižšie uvedené informácie.

V „Nariadení“ sú teda okrem iného upravené podmienky, na základe ktorých je možné spracúvať osobné údaje aj na účely tzv. priameho marketingu, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby. Pod priamy marketing spadá napríklad kontaktovanie zákazníkov za účelom zasielania akcií, noviniek či ponúk tovarov a služieb – tzv. cielená reklama. To znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať tzv. cielené newslettre resp. reklamy s ponukou svojho tovaru a služieb, pokiaľ je možné odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť.

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov sme povinní Vás informovať o tzv. právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov:

 • čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia – plnenie zmluvy: v prípade uskutočnenia objednávky našich produktov – t.j. tovarov alebo služieb;
 • čl. 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia – plnenie našich zákonných povinností : pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí;
 • čl. 6 odsek 1 písmeno f ) Nariadenia – oprávnený záujem: marketingová činnosť našej spoločnosti. Tento oprávnený záujem vychádza predovšetkým zo snahy o udržanie našich zákazníkov či z nadviazania spolupráce s novými zákazníkmi resp. odberateľmi, snahy o presadenie sa na trhu a konkurenčnom prostredí. V týchto prípadoch vždy dôsledne dbáme o to, aby spracúvanie nepredstavovalo neprimeraný zásah do práv našich obchodných partnerov.

Dovoľujeme si dať do pozornosti , že okrem uvedených právnych základov spracúvania osobných údajov existujú v zmysle Nariadenia aj ďalšie, avšak pre vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov sa nevyžadujú, preto nie sú bližšie špecifikované . Nájdete ich však v článku 6 Nariadenia GDPR.

K spracúvaniu osobných údajov identifikovateľnej fyzickej osoby pre účely priameho marketingu nebude dochádzať v prípadoch, ak kedykoľvek v priebehu spracúvania táto osoba vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu jej súhlasu a tento súhlas nám táto osoba neposkytla alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolala.

Chceme Vás zároveň ubezpečiť, že spoločnosť Invio, s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom a ani ich nezverejňuje, s výnimkou:

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa
doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti DPD SK s.r.o. (do 14. 1. 2020,Geis Parcel SK, s.r.o.), Trňanská, 6960 01  Zvolen IČ: 46 489 592, IČ DPH: SK 2023410301, ktorá ich spracováva na účel prepravy vami objednaného tovaru z internetového obchodu k vám.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa
spracúva na účel zúčtovania, účtovníckej firme Apeiron, s.r.o., Pod Kalváriou 61, 080 01, Prešov,
IČO: 36483141, IČ DPH:SK2021700890 podľa §7a, ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy spracúva na účel zúčtovania.

Prevádzkovateľ pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami využíva službu tretej
strany, Heureka.sk – Overené zákazníkmi, ktorá vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej
spokojnosti s nákupom. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobné údaje v rozsahu ID objednávky, emailová adresa
a názvy zakúpených produktov. Nesúhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť pri odoslaní objednávky v
príslušnom checkboxe. 

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do
krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Heureka.sk – Overené zákazníkmi: Heureka Shopping s.r.o.,
Karolinská 650/1, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Osobné údaje obchodných partnerov spoločnosti Invio s.r.o. budú uchovávané po nevyhnutne potrebnú dobu rešpektujúc ustanovenia právnych predpisov, napríklad účtovné doklady sa v zmysle zákona archivujú 10 rokov. V ostatných prípadoch sa vždy uchovávajú osobné údaje v primeranej dĺžke vychádzajúc zo zásady minimalizácie uchovávania údajov stanovenej Nariadením. V prípade neaktívnej komunikácie sa uchovávajú osobné údaje spravidla po dobu troch rokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov našich obchodných partnerov im vyplývajú viaceré práva. V prípade uplatňovania akékoľvek z nižšie uvedených práv, bude naša spoločnosť o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch sa môže uvedená lehota predĺžiť na 60 dní, o čom budeme obchodného partnera informovať. Obchodný partner si tieto práva môže uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené nižšie.

Dotknutá osoba ( Identifikovateľná fyzická osoba) má v zmysle Nariadenia tieto práva:

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať – článok 7 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie“. Toto ustanovenie je aplikovateľné jedine v prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – článok 15 Nariadenia : „Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie podľa článku 15 Nariadenia“.
 • právo na opravu osobných údajov – článok 16 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia“.
 • právo na vymazanie osobných údajov resp. právo „na zabudnutie“ – článok 17 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení“.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – článok 18 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby“.

 • právo na prenosnosť údajov – článok 20 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami“.

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – článok 21 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom“.
 • právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú – článok 22 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“ .
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – článok 77 Nariadenia: „Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78“.

Spoločnosť Invio, s.r.o. pristupuje zodpovedne k legislatíve pre ochranu osobných údajov svojich obchodných partnerov, záujemcov o produkty spoločnosti a účastníkov súťaží a v rámci toho prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie spracúvania a ochrany osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.

V Prešove, dňa 27. 7. 2020

Invio, s.r.o.

K Surdoku 6066/33

080 01 Prešov

IČO 53190459

Email: invio@invio.sk